Kulturhuset Rejsestalden

Vedtægter for Kulturhuset Rejsestalden - Formål

Bestyrelsen skal:

· sikre at borgerne kender deres muligheder for at bruge Rejsestalden.
· være formidlende i forhold til nye aktiviteter.
· sikre at alle grupper tilgodeses.

2. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
· Tre personer fra Frederikssund Kommunes kulturområder (folkelige, kulturelle foreninger/grupper, samt enkeltpersoner). Medlemmerne sidder i en periode på to år og er skiftevis på valg hvert andet år.
· Et medlem udpeget af Jægerspris Turistforening. Personen sidder i en periode på to år ad gangen og er på valg i ulige år.
· To medlemmer udpeget af Byrådet. Medlemmerne følger den kommunale valgperiode.
· Et medlem fra erhvervsområdet udpeget af FETC.

Medlemmerne der er udpeget af Byrådet følger den kommunale valgperiode på 4 år. Valggrupperne udpeger alle en personlig suppleant.

Den nye bestyrelse er valgt fra 1. januar og mødes første gang inden udgangen af januar. Ansatte i Rejsestalden kan ikke vælges til bestyrelsen.

Kultur og Fritidssekretariatet kan deltage ved bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

3. Valgprocedure

Procedure vedrørende valg i Rejsestaldens bestyrelse:

1. Kandidater skrives op på flipover.

2. Formand for Rejsestalden byder velkommen og orienterer om bestyrelsesarbejdet. Formanden præsenterer opstillede kandidater til bestyrelsen.

3. Alle kandidater får lejlighed til at præsentere sig.

4. Formanden orienterer om valgproceduren.

5. Valgproceduren:

- Alle har stemmeret og valget er skriftligt.

- Der udpeges en stemmetæller.

- Stemmesedlen udfyldes i prioriteret rækkefølge og afleveres til formanden.

- Resultatet skrives på flipover, når stemmerne er talt sammen.

- Er der flere opstillede end der er ledige poster i bestyrelsen, kommer de ind på suppleantposter.

- Er der kun én opstillet til en ledig post i bestyrelsen er vedkommende automatisk valgt.

- Er der ingen suppleanter kan den nyvalgte eller Rejsestalden vælge en kandidat.

4. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig - efter hver valgrunde - med formand og næstformand.

5. Bestyrelsesmøder

Der holdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året, og for­mand/næstformand kan altid sammen med Rejsestaldens ledelse indkalde til et møde, hvis man fin­der det nødvendigt.
Indkaldelse til møde skal ske skriftligt med 14 dages varsel.
Dagsordenen udarbejdes af formanden i samarbejde med Rejsestaldens ledelse.
Hvert medlem kan stille punkter til dagsorden, senest en uge før mødet.
Rejsestaldens leder deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Rejsestaldens leder fungerer som sekretær for bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
Ved stemmelighed bortfalder et stillet forslag. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Der føres en beslutningsprotokol.

6. Bestyrelsens opgaver

Det er bestyrelsens opgave at:
· følge arbejdet i Rejsestalden og sammen med brugerne udvikle Rejsestalden i for­hold til dens formål, brugernes behov, ønsker og idéer.
· styrke Rejsestaldens samarbejde med kommunens foreninger, institutioner, kultur- og fritidsliv samt turist- og erhvervsområdet.
· være orienteret i forhold til Rejsestaldens organisation og budget.

7. Formandens opgaver

Det er formandens opgave at:
· lede bestyrelsesmøderne. I formandens fravær skal næstformanden overtage ledelsen.
· tilrettelægge møderne i samarbejde med Rejsestaldens ledelse.

Som den øvrige bestyrelse følge udviklingen i Rejsestalden, samarbejde med ledelsen og sørge for, at bestyrelsen er orienteret om sine opgaver.

8. Udvalg under bestyrelsen

Bestyrelsen kan altid sammen med Rejsestaldens ledelse nedsætte ad hoc udvalg i forbindelse med særlige projekter.

9. Vedtægtsændringer


Vedtægterne skal godkendes i byrådet.

--------- 0 -----------

Således vedtaget i Byrådet, den 16. december 2009
Ole Find Jensen
Borgmester

Ole Jacobsen
Kommunaldirektør